16 maj 2014

Ranking lakierów do paznokci cz.I

Kiedyś umalowane paznokcie świadczyły o wysokim statusie kobiet. Kleopatra zdobiła paznokcie czerwoną pastą z mieszaniny olejków, gumy arabskiej, pudru oraz henny. W Chinach na płytkę paznokcia nakładano kolorową papkę z wosku pszczelego oraz żelatyny. Trudno uwierzyć, ale ta mikstura aby wyschnąć, potrzebowała ładnych kilku godzin.


Teraz mamy nieograniczony wybór lakierów, ale i większe oczekiwania. Chcemy, by lakier łatwo się nakładał, szybko wysychał i długo utrzymywał na paznokciu. Specjalnie dla Was przygotowałam zestaw lakierów, które są obecnie "na topie".

1. Catrice, lakier do paznokci, CrushedCrystals 

La­kie­ry tej marki wy­róż­nia gama ko­lo­ry­stycz­na. Trwa­łość przy­zwo­ita - la­kier trzy­ma się na pa­znok­ciach w sta­nie nie­na­ru­szo­nym śred­nio dwa dni. Ewen­tu­al­ne od­pry­ski są mało wi­docz­ne i łatwo je na­pra­wić. Aby ład­nie wy­glą­dał na pa­znok­ciach na­le­ży na­ło­żyć wię­cej niż dwie war­stwy. Ład­nie wy­glą­da na­ło­żo­ny na inny la­kier.
Wady: Dość rzad­ka kon­sy­sten­cja. Aby uzy­skać in­ten­syw­ny kolor trze­ba na­ło­żyć kilka warstw. Dość cięż­ko go zmyć z pa­znok­ci.Cena: 10 zł

2.Kolekcja Essie Resort 2014, formuła profesjonalna 
La­kie­ry tej marki to już nie­mal le­gen­da wśród blog­ge­rek. Głów­nie ze wzglę­du na skład oraz efek­tow­ne ko­lo­ry. Ten ze­staw pa­ste­lo­wych od­cie­ni speł­nił nasze ocze­ki­wa­nia. Łatwa apli­ka­cja oraz za­do­wa­la­ją­ca trwa­łość. Sub­tel­ne od­cie­nie spodo­ba­ją się ko­bie­tom w każ­dym wieku.

Wady: Kon­sy­sten­cja la­kie­rów różni się mię­dzy sobą. Ciem­ny kolor może bar­wić płyt­kę pa­znok­cia, dla­te­go naj­le­piej za­sto­so­wać bazę. Od­cień po­ma­rań­czo­wy jest tak de­li­kat­ny, że wy­ma­ga na­ło­że­nia kilku warstw.Cena: 45 zł

3.Essence, nail art, SpecialEffectTopper
 
La­kier na­wierzch­nio­wy na­da­ją­cy efekt. Świet­ny w roli top coat'u. Super oży­wia po­ma­lo­wa­ne np. na tur­ku­so­wo pa­znok­cie. Jest bar­dzo trwa­ły i cięż­ko go zmyć, po­dob­nie jak wszyst­kie inne bro­ka­ty. Za to daje nie­sa­mo­wi­te efek­ty.

Wada: Aby usu­nąć la­kier z pa­znok­cia trze­ba się na­mę­czyć.Cena: 8 zł 

4. Bourjois, SO laque glossy 
Te la­kie­ry za­skoakują trwa­ło­ścią.Świet­nie się roz­pro­wa­dza­ją i wy­trzy­mu­ją bez od­pry­ski­wa­nia 3-4 dni. A trze­ba przy­znać, że były na­ra­żo­ny na wa­run­ki szko­dli­we - nie­ustan­nie stu­ka­nie pal­ca­mi w kla­wia­tu­rę kom­pu­te­ra. Po­ma­lo­wa­ne pa­znok­cie mają in­ten­syw­ny kolor (iden­tycz­ny jak w bu­te­lecz­ce) oraz pięk­ny po­łysk.

Wady: Le­piej na­ło­żyć wcze­śniej bazę. W innym wy­pad­ku la­kier za­far­bu­je płyt­kę pa­znok­cia.Cena 29,99zł 

5.L'Oreal, lakiery do paznokci 


Naj­więk­szym atu­tem la­kie­rów jest sze­ro­ki pę­dze­lek, który nie po­zo­sta­wia smug pod­czas na­kła­da­nia. Mi­ni­ma­lizm za­wsze jest w cenie toteż roz­bie­lo­ne ko­lo­ry skra­dły nasze serca. Są nie­wiel­kich roz­mia­rów, ist­nie­je więc nie­wiel­ka szan­sa, że się znu­dzą!

Wady: Ko­lo­ry nie­wie­le róż­nią się mię­dzy sobą. Przy nad­mier­nym eks­plo­ato­wa­niu pa­znok­ci szyb­ko od­pry­sku­ją.  Cena: 20 zł 
 
Przedstawiłam Wam niektóre lakiery z rankingu najbardziej popularnych.Miałyście któreś z nich?
Niebawem część II rankingu.Jesteście ciekawe jakie lakiery były brane jeszcze pod uwage???

9 komentarzy:

 1. Natura niestety spłatała mi figla ponieważ żaden lakier nie wytrzyma na moich paznokciach dłużej niż dwa dni w nienaruszonym stanie. Stosowałam różne odżywki w tym eveline 8w1 na to lakier Essie oraz utwardzacz. Wiele dziewczyn chwalilo ten sposób, jednak moje pazurki dalej są oporne. Jedynym sposobem jest stosowanie jasnych odceni dzięki czemu, nie widać, że lakier jest zdarty, czy odpryśnięty...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. spróbuj przed nałożeniem lakieru delikatnie zmatowić płytkę paznokcia polerką i potraktować je wytrawiaczem, jak pod żele :)

   Usuń
 2. nie lubię coś brokatowych lakierów :p
  i dłuższy czas robie sobię hybrydki, polecam !

  OdpowiedzUsuń
 3. u mnie najlepiej sprawdzają się lakiery z GR :) sam post jest świetnym pomysłem na przedstawienie produktów na topie :)

  OdpowiedzUsuń
 4. Lakiery z Catrice super,ja ostatnio bardzo lubię lakiery z GR :)
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 5. Ostatnio kupiłam kilka Catrice, m.in. fioletowy CC i jest boski, bez dwóch zdań! :D

  OdpowiedzUsuń